Stypendia w roku akademickim 2017/2018

Rozpoczęliśmy właśnie nabór wniosków o stypendia dla studentów prawa na rok akademicki 2017/2018. To już dziewiąta edycja naszego programu. Stypendia – w wysokości 380 zł miesięcznie – są przeznaczone dla studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są przyznawane na okres jednego roku akademickiego, czyli 10 miesięcy (od października do lipca). W tym roku Fundacja przewiduje przyznanie co najmniej piętnastu stypendiów.

Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy można znaleźć w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej. Formularze wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.prawodopomocy.pl.

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 15 lipca 2016 r. pocztą na adres: Fundacja Prawo do Pomocy, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa. Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres fundacja@serwer1897899.home.pl.

Odpowiadając z góry na kilka częstych pytań od wnioskodawców:

  • na formularzu jest miejsce na pieczątkę uczelni – nie jest ona jednak konieczna, jeśli z załączonych do wniosku dokumentów będzie jednoznacznie wynikać, że wnioskodawca studentem prawa;
  • oczekujemy złożenia wniosku w wyznaczonym terminie; jeśli jest to niemożliwe, prosimy o kontakt; wniosków złożonych później nie wyrzucamy do kosza, ale poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi, wnioski złożone w terminie będą miały pierwszeństwo;
  • jeśli zebranie dokumentów, które wnioskodawca chce załączyć, wymaga więcej czasu, prosimy o złożenie wniosku w terminie i wyraźne zaznaczenie we wniosku jakie dokumenty i kiedy zostaną dosłane później; prosimy o dosłanie takich dokumentów jak najszybciej;
  • stypendium nie jest przeznaczone dla absolwentów (nawet jeśli kontynuują naukę na studiach doktoranckich lub aplikacji); w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w ramach dostępnych środków możemy przyznać absolwentom pomoc doraźną;
  • jeśli będziemy mieli pytania do złożonych wniosków będziemy kontaktować się w sierpniu lub wrześniu z prośbą o dodatkowe informacje;
  • o stypendium można ubiegać się i więcej niż raz i wielu naszych stypendystów pobierało stypendium dłużej niż rok; stypendium w jednym roku nie jest jednak gwarancją otrzymania go w kolejnym;
  • o liczbie przyznanych stypendiów zdecydujemy we wrześniu po analizie wniosków i możliwości finansowych Fundacji w danym roku;
  • stypendia otrzymają osoby, których wnioski nas przekonają – staramy się patrzeć na całokształt sytuacji danej osoby, nie stosujemy sztywnych kryteriów, w tym dochodowych;
  • stypendium ma przede wszystkim charakter socjalny, ale dobre oceny lub inna aktywność studenta mogą nas dodatkowo przekonać, że w daną osobę warto zainwestować;
  • sesja poprawkowa we wrześniu nie jest przeszkodą do przyznania stypendium – przed podpisaniem umowy chcemy mieć jednak pewność, że wnioskodawca będzie kontynuować studia w roku akademickim 2017/2018;
  • najpóźniej w pierwszym tygodniu października każdy wnioskodawca otrzyma od nas na adres e-mail wskazany we wniosku informację o pozytywnym albo negatywnym rozpoznaniu wniosku;
  • jak co roku, nie informujemy o motywach naszych decyzji w konkretnych sprawach, są one ostateczne i nie przewidujemy niestety możliwości złożenia odwołania.