Stypendia dla studentów w roku akademickim 2024/2025

Jak co roku nabór wniosków o stypendia dla studentów prawa na rok akademicki 2024/2025. Stypendia – w wysokości 380 zł miesięcznie – są przeznaczone dla studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są przyznawane na okres jednego roku akademickiego, czyli 10 miesięcy (od października do lipca). W tym roku Fundacja przewiduje przyznanie co najmniej pięciu stypendiów. W zależności od dostępnych środków być moze uda się przyznać kilkanaście.

Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy można znaleźć w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej. Formularze wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.prawodopomocy.pl.

Podobnie jak w zeszłym roku wydłużamy termin na składanie wniosków, tym razem do 26 sierpnia 2024 roku (decyduje data stępla pocztowego). Wypełnione wnioski prosimy przesyłać wraz z wymaganą dokumentacją pocztą na adres: Fundacja Prawo do Pomocy, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa. Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres fundacja@prawodopomocy.pl

Odpowiadając z góry na kilka częstych pytań od wnioskodawców:

* na formularzu znajduje się miejsce na pieczęć uczelni – nie wymagamy tego ściśle, zależy nam na tym, by mieć pewność, że dana osoba jest studentem;

* oczekujemy złożenia wniosku w wyznaczonym terminie; jeśli jest to niemożliwe, prosimy o kontakt; wniosków złożonych później nie wyrzucamy do kosza, ale poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi, wnioski złożone w terminie będą miały pierwszeństwo;

* jeśli zebranie dokumentów, które wnioskodawca chce załączyć, wymaga więcej czasu, prosimy o złożenie wniosku w terminie i wyraźne zaznaczenie we wniosku jakie dokumenty i kiedy zostaną dosłane później; prosimy o dosłanie takich dokumentów jak najszybciej;

* stypendium nie jest przeznaczone dla absolwentów (nawet jeśli kontynuują naukę na studiach doktoranckich lub aplikacji); w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w ramach dostępnych środków możemy przyznać absolwentom pomoc doraźną;

* jeśli będziemy mieli pytania do złożonych wniosków będziemy kontaktować się we wrześniu z prośbą o dodatkowe informacje;

* o stypendium można ubiegać się i więcej niż raz i wielu naszych stypendystów pobierało stypendium dłużej niż rok; stypendium w jednym roku nie jest jednak gwarancją otrzymania go w kolejnym;

* o liczbie przyznanych stypendiów zdecydujemy we wrześniu lub październiku po analizie wniosków i możliwości finansowych Fundacji w danym roku;

* jak co roku stypendia otrzymają osoby, których wnioski nas przekonają – staramy się patrzeć na całokształt sytuacji danej osoby, nie stosujemy sztywnych kryteriów, w tym dochodowych;

* stypendium ma przede wszystkim charakter socjalny, ale dobre oceny lub inna aktywność studenta mogą nas dodatkowo przekonać, że w daną osobę warto zainwestować;

* sesja poprawkowa we wrześniu nie jest przeszkodą do przyznania stypendium – przed podpisaniem umowy chcemy mieć jednak pewność, że wnioskodawca będzie kontynuować studia w roku akademickim 2023/2024;

* najpóźniej przed końcem października każdy wnioskodawca otrzyma od nas na adres e-mail wskazany we wniosku informację o pozytywnym albo negatywnym rozpoznaniu wniosku;

* jak co roku, nie informujemy o motywach naszych decyzji w konkretnych sprawach, są one ostateczne i nie przewidujemy niestety możliwości złożenia odwołania.

Fundacja „Prawo do pomocy"

Related Posts